Urząd Zamówień Publicznych zaprasza ZP PDI na Forum Praktyk Branżowych

20 marca 2019

„W obecnych czasach znajomość procedur już nie wystarcza do osiągnięcia efektywnego procesu zamówieniowego, sprzyjającego rozwojowi gospodarczemu. Konieczna jest specjalistyczna wiedza, znajomość branży, z którą związany jest przedmiot zamówienia.

Czytaj więcej

NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój) w 2019 roku

18 marca 2019

Ponad 2 miliardy złotych wynoszą w 2019 roku środki przeznaczone na wsparcie innowacyjnych projektów opracowywanych i wdrażanych przez polskich przedsiębiorców i naukowców w ramach tylko jednego z konkursów – konkursu „Szybka Ścieżka”. To flagowy konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wspierający działalność badawczo-rozwojową polskich firm, przede wszystkim mikro, małych, średnich, jak również tych największych. Konkurs charakteryzuje się prostymi zasadami i minimum formalności. Nie ma ograniczeń związanych z sektorem działania przedsiębiorstw, warunkiem jest prowadzenie prac związanych z innowacyjnym produktem lub technologią.

Czytaj więcej

Wydano 15,0 mld zł na stymulację krajowej innowacji, podstawowych efektów nie osiągnięto

18 marca 2019

Informacja o wynikach kontroli, przygotowanej przez DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI Najwyższej Izby Kontroli pod numerem KGP.430.017.2017 Nr ewid.167/2017/P/17/016/KGP: „WYKORZYSTANIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW  ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA INNOWACJE I PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE”

Czytaj więcej

INNOWACYJNA EUROPA 2020 a braki w krajowym długofalowym rozwoju

17 stycznia 2019

Komisja w dokumencie KOM(2010) 2020  KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, proponuje pięć wymiernych celów UE na rok 2020, które mają ukierunkować działania w państwach członkowskich, a jednym z nich są badania i innowacje.

Strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety:

– rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;

– rozwój zrównoważony:

– wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej.

Czytaj więcej

Partnerstwo innowacyjne to największa porażka wdrożonych Dyrektyw – potrzebna pilna interwencja ustawodawcy oraz edukacja

6 października 2018

Partnerstwo innowacyjne, to nowa procedura udzielania zamówień publicznych, którą wprowadziła dyrektywa 2014/24/UE. Dyrektywa jest tu stanowcza, co do państw członkowskich i w art. 26 ust. 3 kategorycznie żąda aby „Państwa członkowskie zapewniają, by instytucje zamawiające mogły stosować procedurę”. Zatem nie może być to tylko formalne wdrożenie przepisów ale stworzenie wydolnego systemu aby przepisy zadziałały realnie. I tu każde państwo ma swobodę własnej polityki.

Czytaj więcej

ESRS – innowacja we wsparciu służb monterskich

22 sierpnia 2018

Jednym z nowych projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Globemę jest ESRS – inteligentny układ rekonfiguracji sieci nN wraz z systemem wsparcia służb monterskich. Jest on realizowany przez konsorcjum składające się z  PGE Dystrybucja, Apator-Elkomtech i firmy Globema.

Celem projektu jest opracowanie dedykowanego systemu pozwalającego na rozwiązanie dwóch istotnych wyzwań stojących przed Operatorami Systemu Dystrybucyjnego w Polsce:

– ograniczenie strat energii elektrycznej w sieci niskiego napięcia;

– poprawa wskaźników niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców (SAIDI, SAIFI) na sieci niskiego napięcia, które w Polsce są wciąż na stosunkowo wysokim poziomie.

Czytaj więcej

ELGrid – (r)ewolucja w prognozowaniu i optymalizacji 
sieci przesyłowych i dystrybucyjnych

22 sierpnia 2018

ELGrid 2020 to narzędzie wspomagające (r)ewolucję w prognozowaniu i optymalizacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych.

Ten projekt badawczo-rozwojowy jest kontynuacją prac Globemy nad systemem, który pozwala na znaczące skrócenie czasu potrzebnego na zebranie pełnych danych o zasobach sieciowych oraz na zmniejszenie strat sieciowych o 9-10% w sieciach dystrybucyjnych SN i nN. Oryginalne rozwiązanie osiągnęło etap pilotażowy, jednak dalej rozwijana jest jego architektura, interfejs użytkownika jest ulepszany oraz rozszerzane są możliwości prognostyczne. Działania oparte są na opiniach zwrotnych od potencjalnych użytkowników.

Czytaj więcej

Brak reakcji Rządu w sprawie dyskryminacji firm posiadających status Centrum Badawczo Rozwojowego

17 sierpnia 2018

Nieprzejrzystość przepisów i brak reakcji Rządu na obecną sytuację firm posiadających status Centrum Badawczo Rozwojowego, które mogą być dyskryminowane w zakresie możliwości skorzystania ze środków unijnych – jako wykonawcy usług badawczych, wymaga pilnej korekty ze strony Ustawodawcy. Tytułem przykładu można wskazać, że w naborach unijnych wykonawcami usług, prac badawczo-rozwojowych nie mogą być Centra Badawczo Rozwojowe i z tego powodu te podmioty nie są traktowane na równi z jednostkami naukowymi. Problem jest więc palący z punktu widzenia branży oraz założeń zakupowych Państwa, które wiele mówi o rozwoju innowacyjności, partnerstwa innowacyjnego i zakupach innowacyjnych przedmiotów zamówienia.

Czytaj więcej