Urząd Zamówień Publicznych zaprasza ZP PDI na Forum Praktyk Branżowych

20 marca 2019

„W obecnych czasach znajomość procedur już nie wystarcza do osiągnięcia efektywnego procesu zamówieniowego, sprzyjającego rozwojowi gospodarczemu. Konieczna jest specjalistyczna wiedza, znajomość branży, z którą związany jest przedmiot zamówienia.

Wymiana wiedzy i dzielenie się doświadczeniami powinny być postrzegane przez pryzmat obowiązku wykonywanego w celu dotrzymania standardów inwestycji realizowanych w drodze zamówień publicznych oraz zapewnienia odpowiedniej jakości usług i dostaw im towarzyszących, jak również nabywanych w celu realizacji zadań publicznych. Obowiązek ten adresowany jest przede wszystkim do podmiotów uczestniczących w systemie zamówień publicznych, zrzeszających przedstawicieli poszczególnych branż, uczestniczących w kształtowaniu i zapewnianiu warunków do wykonywania specjalistycznej działalności, w tym w ramach współdziałania z innymi podmiotami, w szczególności organami administracji publicznej.

Wobec faktu, że w interesie podmiotów, które Państwo reprezentują, leży upowszechnianie i utrwalanie dobrych praktyk, liczymy na Państwa aktywność na Forum Praktyk Branżowych. Istotny i wciąż problematyczny jest temat umów w zamówieniach publicznych. Stanowią one fundament zamówienia publicznego, a właściwe kształtowanie wzajemnych praw i obowiązków stron często decyduje o jakości i efektywności przedmiotu zamówienia. Z tego względu temat umów polecamy szczególnej uwadze Państwa.

Apelujemy o dzielenie się na Forum Praktyk Branżowych wiedzą, doświadczeniami i wzorami, które mogą posłużyć do ukształtowania właściwej i dobrej praktyki zamówieniowej”.

Z uwagi na powyższe, zapraszamy do przesyłania uwag, propozycji, wzorów na adres: office@forinnovation.eu  lub dziembinski@kzp.net.pl