Odpowiedź Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

5 kwietnia 2019

Szanowny Panie Prezesie
W odpowiedzi na pismo z dnia 25 lutego 2019 r. nawiązujące do odpowiedzi na interpelację 25326 Pani Poseł Marii Małgorzaty Janyski, dotyczącej statusu centrów badawczo-rozwojowych (CBR), uprzejmie informujemy, że w naszym systemie prawnym CBR traktowane są zarówno jako podmioty gospodarcze, jak i jednostki naukowe, zależnie od charakteru prowadzonej przez nie działalności.

Regulacje te wynikają wprost z unijnej definicji jednostki naukowej, zgodnie z art. 2 pkt 83 rozporządzenia Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu:

„organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę” oznacza podmiot (jak np. uniwersytet lub instytut badawczy, agencja zajmująca się transferem technologii, pośrednik w dziedzinie innowacji, fizyczny lub wirtualny podmiot prowadzący współpracę w dziedzinie badań i rozwoju) niezależnie od jego statusu prawnego (ustanowionego na mocy prawa publicznego lub prywatnego) lub sposobu finansowania, którego podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy. W przypadkach gdy tego rodzaju jednostka prowadzi również działalność gospodarczą finansowanie, koszty i dochody związane z tą działalnością gospodarczą należy rozliczać oddzielnie. Przedsiębiorstwa mogące wywierać decydujący wpływ na taki podmiot w charakterze, na przykład, jego udziałowców/akcjonariuszy czy członków mogą nie mieć preferencyjnego dostępu do uzyskanych przez niego wyników;”

Podstawą krajowych regulacji związanych z definicją jednostki naukowo badawczej i stanowiska prezentowanego przez MNiSW w sprawie statusu CBR, jest właśnie wyżej przytoczona definicja. Przepisy Rozporządzenia na terenie UE stosowane są bezpośrednio, a nasze przepisy dotyczące CBR-ów są zgodne z Rozporządzeniem.

W obszarze uregulowanym Rozporządzeniem od czasu wejścia go w życie, jego przepisy mają pierwszeństwo przed regulacjami krajowymi. Taka pro unijna interpretacja przepisów prawa jest stosowana przez krajowe instytucje w kwestiach które Pan podniósł w swym piśmie: w zakresie dotyczącym Regionalnych Programów Operacyjnych i w sprawie braku definicji jednostki naukowej w Ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z poważaniem
zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju
Mateusz Gaczyński