Prezes UZP reaguje na problemy odwołującego się do KIO gdy platforma ePUAP nie działa prawidłowo

15 maja 2019

Do Związku Pracodawców „Partnerstwo dla Innowacji” zgłosił się przedsiębiorca, który w terminie na wniesienie odwołania usiłował z różnych komputerów wnieść odwołanie w ostatnim dniu poprzez platformę ePUAP, która w tym momencie nie działała prawidłowo. Na głównej stronie Platformy nie pojawiał się żaden komunikat, jednak za każdym razem gdy pracownicy przedsiębiorcy usiłowali wysłać odwołanie do Urzędu, pojawiał się komunikat o błędzie. Stan ten trwał przez wiele godzin, aż termin na wniesienie odwołania upłynął. Z uwagi na niemożliwość przesłania odwołania za pośrednictwem platformy ePUAP przedsiębiorca przekazał odwołanie podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem skrzynki email.

 

Powstaje wówczas podstawowe pytanie, kto odpowiada za prawidłowe działanie platformy ePUAP, zwłaszcza w dobie elektronizacji systemu zamówień publicznych i w sytuacji gdy na tej platformie nie jest zamieszczony żaden komunikat o czasowej przerwie w jej funkcjonowaniu?

Zgodnie z treścią art. 180 ust. 4 ustawy Pzp Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W ustawie brak jest regulacji wskazującej na konieczność przekazania odwołania za pośrednictwem platformy ePUAP, zaś platforma ta wielokrotnie ulega awariom uniemożliwiając wykonawcą przekazywanie odwołania za jej pośrednictwem.

Dodatkowo wskazać należy, że w myśl art. 187 ust. 3 ustawy Pzp jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w art. 180 odwołanie od czynności lub zaniechania czynności przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, ust. 3, niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę.

 

Mając na uwadze powyższe, Prezes Związku Pracodawców „Partnerstwo dla Innowacji” zwrócił się z prośbą do Prezesa UZP o udzielenie wyjaśnień:

  1. czy przekazanie odwołania podpisanego bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Urzędu Zamówień Publicznych jest skutecznym złożeniem odwołania?
  2. jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna to czy zastosowanie w tym zakresie znajdzie art. 187 ust. 3 ustawy Pzp?

 

Opinią Prezesa UZP z dnia 14 maja 2019r., znak: UZP/DP/O/026/178(3)/19/PK KW- 3803-19, Prezes do powyższych wątpliwości ustosunkował się następująco:

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 lutego 2019 r., przekazane do Urzędu Zamówień Publicznych drogą elektroniczną, w sprawie interpretacji art. 180 ust. 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w kontekście właściwego sposobu wnoszenia odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej – uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

 

Stosownie do dyspozycji art. 180 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
(dalej zwanej: „Pzp”) odwołanie od czynności lub zaniechań zamawiającego dokonanych
w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób wniesienia odwołania w postaci elektronicznej reguluje treść § 5 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r. poz. 1092 ze zm.), w świetle którego przepisu odwołanie
wraz z załącznikami wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby. Odnośnik do usługi elektronicznej, pozwalającej na wniesienie odwołania i innych dokumentów w postaci elektronicznej udostępniany jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

 

W tym kontekście należy wskazać, iż ustawodawca dla skutecznego wniesienia odwołania zastrzegł wyraźnie, iż odwołanie, wnoszone w postaci elektronicznej, powinno zostać przekazane do Krajowej Izby Odwoławczej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby. Przepisy ustawy Pzp nie wiążą żadnych skutków prawnych z wniesieniem odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przy użyciu innych środków komunikacji, w tym poczty elektronicznej. Odwołanie wniesione za pośrednictwem innych środków komunikacji elektronicznej uznać należy za wniesione nieskutecznie.

 

Z tego też względu wniesienia odwołania w postaci elektronicznej do Krajowej Izby Odwoławczej za pośrednictwem innego narzędzia niż przewidziane w § 5 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań nie można rozpatrywać w kategoriach odwołania obarczonego brakami formalnymi podlegającymi usunięciu w trybie art. 187 ust. 3 ustawy Pzp. Przepis ten może znaleźć bowiem zastosowanie wyłączenie w odniesieniu do odwołania, któremu po usunięciu określonych wad formalnych  można nadać bieg, a zatem takiemu, które zostało wniesione do Izby z zachowaniem rygorów określonych w art. 180 ust. 4 ustawy Pzp w zw. z § 5 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań. Należy również wskazać, iż ustawodawca nie przewidział jakiejkolwiek możliwości przywrócenia terminu na wniesienie odwołania, niezależnie od przyczyn, które spowodowały uchybienie temu terminowi.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, iż ocena skuteczności wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w konkretnych okolicznościach faktycznych jest jednym z uprawnień procesowych Izby, która w świetle w szczególności art. 189 ustawy Pzp zobowiązana jest ocenić czy odwołanie może podlegać rozpoznaniu merytorycznemu. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, stosownie do treści art. 154 pkt 13 ustawy Pzp, jako centralny organ administracji publicznej właściwy w sprawach zakresu zamówień publicznych, dążąc w swojej działalności do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego, wydaje, z urzędu lub na wniosek, opinie, w których przedstawia interpretację przepisów dotyczących zamówień publicznych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie. Powyższe uprawnienie nie może jednak stanowić podstawy do oceny skuteczności wnoszenia środków ochrony prawnej przez określone podmioty w konkretnych okolicznościach faktycznych. Kompetencje w tym zakresie należy przypisać wyłącznie Krajowej Izbie Odwoławczej.”